Web Solutions for your Business

Software Solutions to Turn your Business into Success

About Us

LT Coding is an Armenia based IT company working out innovative solutions for the global and local markets. The company launched its activity in 2021 as a small team of motivated professionals committed to transforming personal knowledge and skills into a commonly beneficial experience.


First of all, that means making a contribution to a balanced development of the IT sector across all regions of the country. Another priority is to create products of widespread technological use with full consideration of all requirements of the modern world and society. These are supposed to be products that will directly and successfully serve the world in its ongoing turbulence and streaming.


Building software is not an easy task. And it’s just the preamble of what we do. We go beyond pure web development to help clients to set digital and technological objectives. We adopt the latest digital practices that help us apply paramount technologies of the modern digital market in the workflow. Aside from development, our company is specialized in providing digital marketing services to make it possible to facilitate the content management process for its users. In this regard, we go through all stages of product management – from initial product research to strategy development, implementation, testing, and control.


We provide the most advanced technical services and solutions, you just enjoy your business blossom. We work with businesses of all sizes - large, medium and small.

A Little Bit of Statistics

Customers

Completed Projects

Industries

Employees

Our Services

Front-end Development

We keep abreast of any advanced framework and library: React.js, Angular, Vue.js, jQuery, Bootstrap, SASS, Tailwind CSS. We create dynamic pixel-perfect design which can be easily integrated with server-side code.

Back-end Development

We bring about server-side programming using PHP frameworks - LaravelYii2, CodeIgniter, Symfony. We build 100% secure, reliable websites with integrated APIs.

Web Applications

We create web applications dedicated to any industry. These can be business management, educational platforms, multipurpose e-commerce, rental or booking systems of wide usability.

SEO Services

A correctly designed smart website is just the first step to your online business success. We consider website marketing and search engine promotion to be just as important.

Technical support

Bugs and technical issues are the side effects of a website. We provide ongoing assistance to our customers with quality management to ensure a smooth online presence.

API Development

We build and integrate custom APIs. We're engaged in development of any sort of APIs – payment, booking, calendars, location, calculation etc.

Technologies we Use

Why Vue.js?

⭐  Clear Documentation

Vue.js points to the best execution of code saving time on oftentimes futile attempts to try to find answers on Google. Working with Vue.js is a pure delight due to its perfect documentation and clear commands. Tidy, distinct and pertinent samples of code anticipate any possible bugs or traps. 


⭐  Freedom to Manage the Code

Vue gives a lot of freedom when organizing the code. It’s up to the developer to shape his application code structure and to design the project to bridge its components. Creating, adding and using components is simply a piece of cake with Vue.js.


⭐  Legible and Neat Code

The mentioned features serve a friendly environment for a legible and organized code. Filters, mixins and directives are another set of features making it possible to keep the code for multiple reuses.

Vue․js Services

⭐  Web Application Development

We go all way long to create web apps for any business industry. We work both on small landing pages and larger applications.


⭐  Vue Migration

Migrating your application in the due course of product development is a sweet running time for us. We take care of a smooth migration of your application with any consideration of a safe data reservation.


⭐  Landing Apps

Gorgeous design, fast and easy navigation, user-friendly features are must-have premises for any successful online business. It's a final destination for any product development process as well.


⭐  Maintenance and Support

Finally, we provide ongoing fast-responding assistance as part of technical support.

Why PHP?

⭐  It's Popular

It keeps remaining the most widely used server-side programming language. It takes the lion's share among server-side languages - nearly 80% of all websites across the Internet are programmed with PHP and its frameworks.


⭐  It's Opensource

PHP is free of use. It doesn't require any additional billing, which is an ideal option for business owners.


⭐  It's Cross-Platform

It has an excellent cross-platforming integration as it supports several computing platforms such as Linux, Unix, and Windows.

PHP Services

⭐  Web Application Development

We provide top-notch PHP based applications customized for every customer’s requirements and needs. These apps are secure, flexible, and are built in tune with modern development techniques.


⭐  Maintenance and Support

Results-driven solutions from our domain experts who are on the alert to solve any technical issues that prevent your website from smooth functioning.


⭐  Website Development

We pledge a multipurpose website that will directly serve your various goals.


⭐  Migration

We’ll migrate your website from other programming languages without any loss of data or performance.

Why Laravel?

⭐  Clear Commands

Laravel operates with MVC pattern and has high-end architecture, documentation in Laravel is smart, tidy and easy-to-implement.


⭐  Object-Oriented Libraries

Laravel supports dozens of pre-installed libraries performing CSRF protection, data security and encryption.


⭐  Blade Templates

Blade templates relieve the display of data and can even enrich website structure keeping up site performance at the same high level.


⭐  Easy Unit-testing

Unit-testing of current web performance or newly created features in the very course of web development becomes a flowing process with Laravel. 

Laravel Services

⭐  Application Development

We ensure a stunning design, programming and management of Laravel apps which will become an efficient tool for a smooth implementation of any business processes making a tangible profit to its owner.


⭐  Technical Support

We make sure your web application is free of bugs: we fix issues, monitor security and performance, keep servers up-to-date, do backups, regularly fix bugs.


⭐  Migration from PHP to Laravel

We migrate web codes from native PHP and its frameworks keeping the whole functionality and data.

Portfolio

 Provence - portrait factory

Provence - portrait factory

 Expert Opinions

Expert Opinions

 Castell de Falgons

Castell de Falgons

 Best Programming Languages to Learn in 2022

Best Programming Languages to Learn in 2022

What People Say

Արման Մ․

LT Coding֊ի երեխեքը տաղանդավոր են ու բազմակողմանի։ Էստեղ ոչ միայն ծրագրավորում են անում, այլև գերազանց գիտելիքներ ունեն թվային մարքեթինգից՝ ունեն հստակ պլան՝ ոչ միայն թե ինչպես կառուցել, այլև թե ինչպես տեսանելի դարձնել կայքը Գուգլի որոնումներում ու սոցիալական հարթակներում։ Իրենց հետ համագործակցությունը շարունակական է լինելու: Շնորհակալ եմ շատ!!!

Անահիտ Մ․

Ընկերությունն իրականացրեց իմ հավելվածի կոդային թարմացումը՝ ավելի ճկուն ու ժամանակակից դարձնելով դրա հնարավորությունները։ Հաճելի է գործ ունենալ պրոֆեսիոնալների հետ, որոնք ոչ թե պարզապես կայքի բարելավում են անում, այլ հաճախորդին բացատրում, առաջարկում են խնդրի լուծման ամենառացիոնալ ու քիչ ռեսուրսներ պահանջող տարբերակները։ Շնորհակալ եմ որակի համար։

Տիգրան Հ․

LT Coding֊ի թիմն ինձ օգնեց ունենալ կայք, որը լայն հնարավորություններ է տալիս իմ ձեռնարկությանը․ եռալեզու կայքն ինձ թույլ է տալիս համակարգված կերպով օգտագործողներին ներկայացնել իմ ծառայությունների ողջ տեսականին, կապ հաստատել պոտենցիալ գնորդների ու վաճառողների հետ ու ընդհանուր առմամբ՝ իմ բիզնեսն ավելի ճանաչելի դարձնել ոչ միայն Հայաստանում, այլև հանդես գալ որպես միջազգային շուկայի խաղացող։

Talk to Us

Your message has been sent successfully